banner

آردی است که از اندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید نان تافتون و لواش کاربرد دارد.